Animal Print
Natasha Bowdoin Animal Print Gouache and ink on paper
Animal
2016
Gouache and ink on paper
9 3/4" x 7"
Natasha Bowdoin Animal Print 2016
Animal
Animal Print Installation Shot
2016
Gouache and ink on paper
Natasha Bowdoin Animal Print Gouache and ink on cut paper
Lepidoptera 2
2016
Gouache and ink on cut paper
12" x 12" x 2"
Natasha Bowdoin Animal Print Gouache and ink on cut paper
Lepidoptera 1
2016
Gouache and ink on cut paper
12" x 12" x 2"
Natasha Bowdoin Animal Print Gouache and ink on cut paper
Snakeskin
2016
Gouache and ink on cut paper
12" x 12" x 2"
Natasha Bowdoin Animal Print Gouache and ink on cut paper
Snakeskin 2
2016
Gouache and ink on cut paper
12" x 12" x 2"
Natasha Bowdoin Animal Print Gouache and ink on cut paper
The Roots Inside 2
2016
Gouache and ink on cut paper
45" x 45" x 6"
Natasha Bowdoin Animal Print

Natasha Bowdoin Animal Print
The Roots Inside 2
Detail
Natasha Bowdoin Animal Print Monya Rowe Gallery
Animal Print Installation Shot
2016
Monya Rowe Gallery
Natasha Bowdoin Animal Print Monya Rowe Gallery
Animal Print Installation Shot
2016
Monya Rowe Gallery
Natasha Bowdoin Animal Print Gouache and ink on paper

2016
Gouache and ink on paper
9 3/4" x 7"
Natasha Bowdoin Animal Print Gouache and ink on paper

2016
Gouache and ink on paper
9 3/4" x 7"
Natasha Bowdoin Animal Print Gouache and ink on paper

2016
Gouache and ink on paper
9 3/4" x 7"
Natasha Bowdoin Animal Print Gouache and ink on paper

2016
Gouache and ink on paper
9 3/4" x 7"
Natasha Bowdoin Animal Print Gouache and ink on paper

2016
Gouache and ink on paper
9 3/4" x 7"
Natasha Bowdoin Animal Print Gouache and ink on paper

2016
Gouache and ink on paper
9 3/4" x 7"
Natasha Bowdoin Animal Print Gouache and ink on paper

2016
Gouache and ink on paper
9 3/4" x 7"
Natasha Bowdoin Animal Print Gouache and ink on paper

2016
Gouache and ink on paper
9 3/4" x 7"
Natasha Bowdoin Animal Print Gouache and ink on paper

2016
Gouache and ink on paper
9 3/4" x 7"
Natasha Bowdoin Animal Print

Natasha Bowdoin Animal Print